You are here

เสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา

เสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา
เสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชาเสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชาเสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา
 
    สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างภาควิชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี ศ. นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒน์กุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณาอาจารย์และนักวิจัยจากภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาพยาธิวิทยา ร่วมเสวนาในครั้งนี้     
    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร