You are here

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019

ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019ประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019
 

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019 โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมี เภสัชกรหญิงพาขวัญ ปุณณุปูรต รักษาการหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และ เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา ประธานจัดงานประชุมวิชาการ Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) 2019 ครั้งที่ 3 เป็นผู้กล่าวรายงาน                     
      เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์