You are here

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
 

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี ร่วมกับ งานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย” ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 โดยมี โดยคุณน้ำเพชร สายบัวทอง พยาบาลชำนาญการพิเศษ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงด้านโรคเบาหวาน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวเปิดงาน ภายในงาน มีการบรรยายให้ความรู้และสาธิตวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยมีคุณรังสิมา พรโสภิณ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี และคุณฤทธิเกียรติ สิทธิหล่อ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์กีฬารามาธิบดี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร