You are here

พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)

พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)
พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)
พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)
พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)
 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ฝ่ายการแพทย์และอนามัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดพิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3) โดยได้รับเกียรติจาก ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดงาน
     เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี