You are here

อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists

อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists
อบรม Basic Surgical Science for Orthopeadistsอบรม Basic Surgical Science for Orthopeadistsอบรม Basic Surgical Science for Orthopeadistsอบรม Basic Surgical Science for Orthopeadistsอบรม Basic Surgical Science for Orthopeadistsอบรม Basic Surgical Science for Orthopeadists
 
    ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐานศัลยศาสตร์” Basic Surgical Science for Orthopeadists โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร. นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้โดยอาจารย์แพทย์จากทั้งในและนอกคณะฯ ซึ่งมีแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 สาขาออร์โธปิดิกส์จากทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมครั้งนี้        
    เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)