You are here

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์

ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์
ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์
 

หน่วยเว็บไซต์ งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ โดยได้รับเกียรติจาก อ. ดร. นพ.วิทยา สังขรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและชี้แจงแนวทางการพัฒนาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ 
      เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร