You are here

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมพลาสติกทางการแพทย์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย และคณะ ให้การต้อนรับ รศ. นพ. มล.ชาครีย์ กิติยากร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรคณะฯ ในการเข้าศึกษาดูงาน  
      เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ความร่วมมือและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)