You are here

อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562

อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562
อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562อบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562
 

งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมชี้แจงการดำเนินการในการจัดหาปีงบประมาณ 2562 โดยมี รศ. พญ.ชลทิพย์ วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ซึ่งมี คุณณัฎฐภพ ช่วงสันเทียะ หัวหน้างานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวรายงาน                

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์