You are here

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
เลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะฯ ประเภทบุคลากรจากสายงานสนับสนุนทั่วไปและสนับสนุนวิชาการและสายงานสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ ตั้งแต่เวลา 7.30-15.30 น. โดยมีบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมลงคะแนนเพื่อใช้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย  

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)