You are here

แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล”

แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล
แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัลแถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล
แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัลแถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัลแถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล
แถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัลแถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์:Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนทางการแพทย์: “Ultrasound พกพาชนิดไร้สายสำหรับนักศึกษาแพทย์ยุคดิจิทัล” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สิทธิ์ พงษ์กิจการุณ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นศพ. พรลภัส เชนวรรณกิจ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ซึ่งภายในงานมีการสาธิตการใช้เครื่อง Ultrasound พกพาชนิดไร้สาย และมีพิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อ Ultrasound พกพาชนิดไร้สาย จำนวน 200 เครื่อง จำนวน 12,000,000 บาท จาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป เมนท์ จำกัด (มหาชน) โดยคุณสารัชถ์ รัตนาวะดี และคุณนลินี รัตนาวะดี

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 910A-B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล