You are here

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยมี รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธ์ รองคณบดีฝ่าย บริการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมให้การต้อนรับ
     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3