You are here

งาน Faculty Hours หัวข้อ คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ประจำปี 2556

Faculty Hours
 
 
     งานกิจการนักศึกษา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน Faculty Hours หัวข้อ “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี” ประจำปี 2556 โดยมี ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 3 ในครั้งนี้ด้วย
     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์