You are here

โครงการ นักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2556

นศพ.พบอาจารย์
 
 
     งานกิจการนักศึกษา  สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ : นักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา (หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) ประจำปี 2556 ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2556 ณ บริเวณหอพักนักศึกษาแพทย์ชั้น1 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี