You are here

โครงการ ค่ายแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ ครั้งที่ 3

 

 
          ชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดโครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ” ครั้งที่ 3 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้เห็นเป้าหมายของการเรียนและเกิดแรงบันดาลใจในการเป็นแพทย์ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมจิตสำนึกของนักศึกษาแพทย์ในการช่วยเหลือและการบริการประชาชนและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุพราหมณ์ บ้านทับลาน  ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี