You are here

รามาฯ ร่วมซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ ครั้งที่2

 
     คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มโรงพยาบาลในเขตราชเทวี ร่วมกันจัดการซ้อมแผนรับภาวะฉุกเฉินหมู่ ครั้งที่ 2  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับเหตุการณ์จริง
     วันที่ 11 กันยายน 2556 ณ บริเวณอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน