You are here

รามาฯ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร

 
     พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี  รศ.นพ.ธันย์  สุภัทรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงาน มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎร ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือ ทั้งนี้ทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทางทันตกรรม ในพื้นที่ อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น และ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน  2556