You are here

กิจกรรมเบาหวาน โครงการครอบครัวร่วมใจ ต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2

 
     ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับงานบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาลและฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ร่วมจัดกิจกรรมเบาหวาน โครงการ”ครอบครัวร่วมใจ  ต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2  โดยมี อาจารย์นายแพทย์เอกชัย  เพชรล่อเหลียน และอาจารย์แพทย์หญิงอัญญพร สุทัศน์วรวุฒิ เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย  ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน
     วันที่ 13 กันยายน 2556  ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี  วัลยะเสวี