You are here

งาน MU RA-SC Research Forum

 
     ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน MU RA-SC Research Forum โดยมี ศ.พญ.ดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ศราวุฒิ จิตรภักดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายงานวิจัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ