You are here

งานเกษียณอายุราชการ ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม

 
     โครงการเปลี่ยนไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  จัดงานเกษียณอายุราชการ แก่ ศ.นพ.โสภณ จิรสิริธรรม ประธานโครงการเปลี่ยนไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดีและผู้ใกล้ชิดเข้าร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น
     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์