You are here

จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน รามาฯ-มหิดล

 
     ศ.นพ.รัชตะ   รัชตะนาวิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.วินิต  พัวประดิษฐ์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำคณะฯ  ร่วมจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(Performance Agreement) ระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมหาวิทยาลัยมหิดลปีงบประมาณ 2557 โดยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และผู้แทนหน่วยงาน เป็นอย่างมาก
     วันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์