You are here

สุนทรียสนทนาเรื่องราว ตุลาคม 16 และ 19

 
     สมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี จัดงานสุนทรียสนทนา ครั้งที่ 1 เรื่อง "แพทย์และนักศึกษารามาธิบดีในเหตุการณ์ตุลาคม 2516 และ 2519" เพื่อร่วมบันทึกเรื่องเล่าจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริงและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือ "แพทย์รามาธิบดี 2508-2558" เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 910 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี