You are here

นักศึกษาพยาบาลเข้ารับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

 
 
     นักศึกษาพยาบาลเข้ารับทุนการศึกษาและเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในวันประชุมสามัญกลางปี 2556 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ดังรายนามดังนี้
     นางสาวปวันรัตน์  ปัญจธารากุล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิประสาท-จินตนา ยูนิพันธุ์  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
     นางสาวจีรวรรณ  ประจักษ์จิตต์  บัณฑิตพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2555  ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ