You are here

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

 
 
     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  โดยมี ผศ.ดร.จริยา  วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ในครั้งนี้ด้วย
     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาล