You are here

พิธีมอบประกาศนียบัตร

 
 
     โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม 910 ABC โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมทั้งหมด 5 หลักสูตร คือ
     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 23 จำนวน 37 คน
     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) โครงการพิเศษ  รุ่นที่ 17 จำนวน 36 คน
     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 18  จำนวน 26 คน
     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน รุ่นที่ 9 จำนวน 39 คน
     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลรังสี รุ่นที่ 1 จำนวน 33 คน
     โดยในครั้งนี้มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 171 คน