You are here

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรฯ

 
 
     เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรฯ จากวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ดังรายนามดังนี้
     1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พิกุล  นันทชัยพันธ์ ประธาน
     2. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์   ชัยวัฒน์  กรรมการและเลขานุการ
     3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  จันทรประเสริฐ กรรมการ
     ในครั้งนี้ ทางคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองสถาบันฯ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมการจัดฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตรฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดหลักสูตรในปี 2557 จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์  สาขาการพยาบาลเด็ก  สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน อีกทั้งได้เยี่ยมชมห้องสมุด หอเกียรติยศรามาธิบดี และห้องปฏิบัติทักษะทางคลินิก (Skill Lab) อีกด้วย