You are here

กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ “๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘”

กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘
กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘
กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘
 
     หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ “๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘” ได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ. ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ ภายในงาน   
      เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)