You are here

เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)

เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)
เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)
เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)
 

งานคุ้มครองผู้รับบริการและควบคุมคุณภาพการบริการรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก) โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน และภายในงานมี รศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายบทบาทของพยาบาลกับการพัฒนาคุณภาพด้วยมาตรฐาน AHA   

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์