You are here

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020

พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020
พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020พิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 RIAC 2020
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2563 (Ramathibodi International Academic Conference: RIAC 2020) ภายใต้หัวข้อ “New Perspective in Healthcare During COVID-19 Pandemic” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี ซึ่งมี ศ. พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ทั้งนี้ การประชุมวิชาการประจำปี 2563 จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความก้าวหน้า และผลงานวิชาการให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล