You are here

เยี่ยม นายนิตินันท์ ประทุมหวล ผู้ป่วยโรคอ้วน

 
     ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นผู้แทนเข้าเยี่ยม นายนิตินันท์ ประทุมหวล ผู้ป่วยโรคอ้วน ในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีแพทย์พยาบาลให้การต้อนรับ
     วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล