You are here

งานเกษียณอายุงานอาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์

   
     ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเกษียณอายุงานอาจารย์แพทย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.กฤษฏา  รัตนโอฬาร  ศ.โสภณ  จิรสิริธรรม และ ผศ.ทวีศักดิ์  จันทร์วิทยานุชิต โดยมี อ.นพ.สาธิต  กรเณศ  หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรรามาธิบดีและผู้ใกล้ชิดเข้าร่วมแสดงความยินดีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่น
     วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์