You are here

ประชุมวิชาการ Inter - University Conference ครั้งที่ 2/2556


ประชุมวิชาการ  Inter -  University  Conference

       ครั้งที่   2/2556
     สำหรับแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา
             วันศุกร์ที่   22  พฤศจิกายน 2556
           เวลา   13.00-16.30  น.
                  ณ  ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ     อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์  ชั้น 5
                 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล