You are here

กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 26

 
 
 
     สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย (สพท.) ประกอบด้วยสโมสรนักศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ทั้ง 22 สถาบัน ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นสมาชิก โดยมีมติมอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 26 ขึ้นในปีนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความรักความสามัคคีระหว่างนักศึกษาแพทย์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของนักศึกษาตามนโยบายเสริมสร้างสุขภาพของประเทศ เมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย