You are here

วางพานพุ่มฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

 
 
 
 
 
     เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ  โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และคุณอารีย์  บุญบวรรัตนกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ และรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี  พร้อมคณาจารย์พยาบาล พยาบาล นักศึกษาพยาบาลและบุคลากร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ณ  กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จ.นนทบุรี และ ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
     นอกจากนี้ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีฯ ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดีฯ  จัดงานประชุมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2556  ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเสวนาหัวข้อ “พยาบาลในฝัน” โดย คุณณัฐา ลอยด์ การบรรยายหัวข้อ เรื่อง “เสริมบุคลิกภาพด้วย...โหวงเฮ้ง” โดย อาจารย์รุ่งนภา อังคะศิริกุล เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556