You are here

รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 
 
 
  
 
     อาจารย์ของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลและกรรมการนานาชาติ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๖ 
     มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจากประเทศในทุกภูมิภาคทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่น โดยในปีนี้ ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คือ Miss Chieko Nohno พยาบาลจากญี่ปุ่น ซึ่งพิธีพระราชทานรางวัลได้จัดให้มีขึ้นในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
     คณะกรรมการได้ร่วมกันให้การรับรองผู้ที่ได้รับรางวัลและกรรมการนานาชาติอย่างสมเกียรติตลอดที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยได้นำผู้ที่ได้รับรางวัล ผู้ติดตามและกรรมการนานาชาติ ไปในงานรับพระราชทานรางวัลในพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในงานพระราชทานเลี้ยงที่พระที่นั่งสถิตมโหฬาร เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ และไปเป็นวิทยากรพิเศษในงานประชุมที่สภาการพยาบาลเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้ได้พาไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ผ้าของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง นิทรรศการงานศิลป์แห่งแผ่นดิน ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง มีท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ ราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ให้เกียรตินำชม นอกจากนี้ได้นำชม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระที่นั่งวิมานเมฆ นับเป็นเกียรติอย่างสูงสำหรับโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะกรรมการรับรองประกอบด้วย:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา วิทยะศุภร  ที่ปรึกษา
ดร.เสริมศรี  สันตติ           ประธาน
ผศ.ดร.จันทิมา ขนบดี  กรรมการ
ผศ.ดร.วันทนา  มณีศรีวงศ์กูล  กรรมการ
ผศ.ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน  กรรมการ
ผศ.ดร.สุปรีดา มั่นคง  กรรมการ
ผศ.ดร.เบญจมาภรณ์  บุตรศรีภูมิ  กรรมการ
ผศ.ดร.แสงทอง   ธีระทองคำ  กรรมการ
ผศ.ดร.สตรีรัตน์  ธาดากานต์  กรรมการ
ดร.ศุภร  วงศ์วทัญญู กรรมการ
ผศ.ดร.ธิราภรณ์  จันดา  กรรมการ
ดร.สุชิรา  ชัยวิบูลย์ธรรม  กรรมการ
ดร.นพวรรณ  พุกพบสุข  กรรมการ
ดร.นุชนาฎ  แจ้งสว่าง  กรรมการ