You are here

งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conferenceงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
งานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conferenceงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conferenceงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
 

ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Thailand Quality Award 2019 Winner Conference หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและชุมชน” เส้นทางคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ในปี 2019 ซึ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ