You are here

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”

งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”
งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร”
 

งานพัฒนาคุณภาพ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 “ความรู้สร้างนวัตกรรม นำองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงาน ซึ่งในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Webex Mahidol

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี