You are here

แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”
แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”
แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”
แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”แถลงข่าวการเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”
 

กรมธนารักษ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดงานแถลงข่าวเปิดจองสิทธิ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศไทยและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ดินราชพัสดุ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ และ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร กรมธนารักษ์ ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์