You are here

รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ

รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ
รับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจรับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ
 

ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน์ หัวหน้าศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสถานพยาบาลในดวงใจ ประจำปี 2563 จากสำนักงานประกันสังคม โดยรับมอบรางวัลจาก ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ห้องประชุมชั้น 3-4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี