You are here

โครงการ Charity ครั้งที่ 213

 
     รศ.ทพญ.อรพินท์  เติมวิชชากร รับมอบพัสดุ จำนวน 1 รายการ จากผู้แทนฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อมอบให้ให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  (โดยมีราคาประเมิน 5,000 บาท)
     เมื่อวันที่  8 พฤศจิกายน  2556  ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ