You are here

การบรรยาย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model)

 
     คณะฯได้จัดบรรยาย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ (KM Model) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2556 แก่คณะกรรมการประจำคณะฯ เวลา 8.30- 10.00 น. และหัวหน้าหน่วยงานและเลขานุการภาควิชาต่าง ๆ เวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อาจารย์พินิจ นิลกัณหะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงไฟฟ้าวังน้อย และ ดร.สุวิทย์ สายสุธนาวิชญ์ หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูล กองแผนงานและประเมินผล ฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ