You are here

ทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี

ทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี
ทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี
ทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานีทีมจักษุแพทย์ ร่วม “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” ในโอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี
 

ทีมจักษุแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ. นพ.พรชัย สิมะโรจน์ พยาบาล และจักษุแพทย์จิตอาสา ร่วมให้การรักษาใน “โครงการผ่าตัดต้อกระจก ดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยฯ เปี่ยมสุข” โอกาสครบรอบ 69 ปี โรงพยาบาลอุทัยธานี ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา จักษุแพทย์จิตอาสา พยาบาลจิตอาสา ซึ่งมี นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี พร้อมทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และยังได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ โครงการผ่าตัดต้อกระจกได้ให้การผ่าตัดผู้ป่วยโรคต้อกระจก 178 ราย ต้อเนื้อ 18 ราย รวมจำนวน 196 ราย

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี