You are here

โครงการ “10 วัน 10 ความดี” สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ

โครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ
โครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจโครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจโครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจโครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจโครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจโครงการ 10 วัน 10 ความดี สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ
 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดทำโครงการ “10 วัน 10 ความดี" สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ โดยได้ร่วมกันทำยางยืดสำหรับผู้สูงอายุ 200 ชิ้น ผ้าปิดคอสำหรับผู้ป่วยเจาะคอ 200 ชิ้น และเสื้อผ้ามัดย้อมสำหรับ เด็กปฐมวัย 200 ชิ้น มอบให้ ศูนย์พัฒนาปฐมวัยรามาธิบดี ซึ่งงานนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิไล ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนในการรับมอบจากอาจารย์กัญญพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล