You are here

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์
โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์
โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์
 

ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี ภายใต้สังกัดศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์” โดยได้รับเกียรติจาก นพ.มนต์ธวัช อำนวยพล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งมีคุณพัชรี ภูรีนันทนิมิต หัวหน้างานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน ภายในงาน มีการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและดำเนินงานของศูนย์ฯ รวมถึงการพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ และการแบ่งกลุ่ม มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรอีกด้วย           
      เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี