You are here

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์
 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “JOB FAIR รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล”  เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร และหน่วยงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์” ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  โดยจัดกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล           
      เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา