You are here

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม
ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคมประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม
ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคมประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคมประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม
 

คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม และหารืองานวิจัยร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยเพื่อในการลดมะเร็งท่อน้ำดี การพัฒนายาจากหญ้าดอกขาวและกัญชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากจังหวัดอุบลราชธานี” โดยได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล