You are here

งาน “วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)”

งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)
งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)งานวันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)
 

กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)” เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ทางด้านโภชนาการของไข่ โดยมี นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมี นายสัตว์แพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาหลากหลายหัวข้อ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่ และกิจกรรมแฟชั่นโชว์หนูน้อยวันไข่โลก    

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์