You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา

 
     ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งจากที่ประชุมสมาพันธ์นานาชาติด้านรังสีร่วมรักษาและระบบประสาทแห่งโลก (World Federation of Interventional and Therapeutic Neuroradiology-WFITN) ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาพันธ์ฯ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และตามธรรมนูญขององค์กรจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ต่อไปในปี พ.ศ. 2558 – 2560 อีกด้วย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556