You are here

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดกิจกรรม “ปันสุขรับปีใหม่” โดยเป็นกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ให้มาผู้รับบริการจากทางโรงพยาบาลร่วมสนับสนุนเสื้อยืดการกุศล เพื่อสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ นักศึกษาแพทย์จิตอาสา และจิตอาสางานสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล