You are here

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊สรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส
 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5,000 โด๊ส โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ รับมอบวัคซีนดังกล่าว อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางไวรัสวิทยา และศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้อง 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล