You are here

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 

ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) จัดพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รศ. นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย ผศ. ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ. ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง รองหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมี ศ. ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร หัวหน้าภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน และมี รศ. ดร.ศศิวิมล รัตนสิริ เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวแนะนำหลักสูตร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อขอรับการตรวจประเมิน MU AUN-QA โดยมีผู้บริหารคณะฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน (ชั้น B) อาคารสุโขเพลส ถนนสุโขทัย กรุงเทพฯ